RODO

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby, których dane osobowe przetwarzane są na stronie internetowej żłobka, że:

 1. Administratorem ich danych osobowych jest Style of Mind z siedzibą przy ul.Olszowa 8/60, 03-703 w Warszawie, zwanym dalej żłobkiem o profilu skandynawskim Scandikids. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pani Magdalena Bojanowska (kontakt listowny z Inspektorem na adres: ul.Polna 26, 05-077 Zakręt; kontakt e-mailowy: info@scandi-kids.com).
 2. Celem przetwarzania danych jest: promocja żłobka.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez żłobek stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
 4. Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa żłobka do którego uczęszcza, wizerunek. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzice dzieci uczęszczających do żłobka.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości umieszczania ww. danych na stronie internetowej żłobka i profilu Facebook w celu jego promocji.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń.
 7. Przekazane dane osobowe są udostępnianie na stronie internetowej żłobka, żłobkowym profilu Facebook oraz osobom odpowiedzialnym w żłobku lub działającym w imieniu żłobka za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych żłobku danych osobowych mają osoby korzystające ze strony internetowej. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu upowszechniania w środowisku lokalnym informacji o żłobku oraz w celach archiwalnych.
 8. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 12. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy dzieci i ich rodziców, że:

 1. Administratorem ich danych osobowych jest Style of Mind z siedzibą przy ul.Olszowa 8/60, 03-703 w Warszawie, zwanym dalej żłobkiem o profilu skandynawskim Scandikids. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pani Magdalena Bojanowska (kontakt listowny z Inspektorem na adres: ul.Polna 26, 05-077 Zakręt; kontakt e-mailowy: info@scandi-kids.com)
 2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez żłobek stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do żłobka i świadczenia mu usług opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń.
 6. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym za żłobek lub działającym w imieniu żłobka za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych   placówce   danych    osobowych    mają    wyłącznie    osoby    działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze żłobkiem. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby odbierające dzieci ze żłobka, że:

 1. Administratorem ich danych osobowych jest Style of Mind z siedzibą przy ul.Olszowa 8/60, 03-703 w Warszawie, zwanym dalej żłobkiem o profilu skandynawskim Scandikids. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pani Magdalena Bojanowska (kontakt listowny z Inspektorem na adres: ul.Polna 26, 05-077 Zakręt; kontakt e-mailowy: info@scandi-kids.com).
 2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja odbioru dzieci ze żłobka.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez żłobek stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli brak możliwości odbierania dzieci w zastępstwie za rodziców).
 5. Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, numer dowodu osobistego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń.
 7. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w żłobku lub działającym w imieniu żłobka za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych   placówce   danych    osobowych    mają    wyłącznie    osoby    działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze żłobkiem.
 8. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 12. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy podmioty współpracujące ze żłobkiem, że:

 1. Administratorem ich danych osobowych jest Style of Mind z siedzibą przy ul.Olszowa 8/60, 03-703 w Warszawie, zwanym dalej żłobkiem o profilu skandynawskim Scandikids. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pani Magdalena Bojanowska (kontakt listowny z Inspektorem na adres: ul.Polna 26, 05-077 Zakręt; kontakt e-mailowy: info@scandi-kids.com).
 2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań żłobka.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń.
 6. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w żłobku lub działającym w imieniu żłobka za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych  placówce   danych    osobowych    mają    wyłącznie    osoby    działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze żłobkiem. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania